logo
Cele i formy kształcenia

Kształcenie ustawiczne stało się wymogiem dzisiejszych czasów, a trenerzy i instruktorzy należą do tego grona specjalistów, które jest nim objęte. Proponowane zajęcia warsztatowe i wykłady teoretyczne umożliwiają profesjonalizację kadr trenerskich, wpływają na podnoszenie kompetencji kadr szkoleniowych na najwyższym poziomie. Od początku AT realizuje działalność edukacyjną i informacyjną na kilku płaszczyznach. Celami nadrzędnymi Akademii są:

Celami nadrzędnymi Akademii są:

 • zapoznanie uczestników szkoleń z najnowszymi osiągnięciami nauk o sporcie i przekazanie aktualnych trendów w naukowym wspomaganiu procesów treningowych
 • przygotowanie do właściwego wykorzystania wyników badań diagnostycznych w pracy trenerskiej
 • przekazanie aktualnych zagadnień związanych z systemem antydopingowym
 • kształtowanie niezbędnych kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw – warunkujących efektywność radzenia sobie w specyficznych dla zawodu trenera sytuacjach społecznych
 • kształtowanie niezbędnych postaw podczas zawodów sportowych.

W ramach AT proponujemy następujące formy dokształcania i doskonalenia zawodowego trenerów:

 • organizowanie cykli tematycznych (np. psychologia sportu, fizjologia wysiłku, szkolenie dla trenerów gier zespołowych, sportów walki itd.)
 • warsztaty i spotkania (np. doping w sporcie, planowanie treningu itd.)
 • konferencje i debaty (np. wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji, konferencje naukowe, opisy standardów kwalifikacji)
 • kursy podwyższające klasę trenerską (np. kurs na trenera klasy pierwszej, kurs na trenera klasy mistrzowskiej)
 • umożliwienie indywidualnych praktyk badawczych (w wybranych zakładach naukowych Instytutu Sportu-PIB lub jednostkach współpracujących)
 • dyskusje i wymianę doświadczeń zawodowych oraz przekazywanie tajników warsztatu trenerskiego.