logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW STREFY TRENERSKIEJ I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ AT

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie i dalsze udostępnianie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania), w celu realizacji zadań statutowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególności w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Sportu i Turystyki oraz w celach informacyjnych lub marketingowych, w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-982), przy ul. Trylogii 2/16.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) -RODO i dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL.

 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem w Projekcie Akademii Trenerskiej

 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa  w pkt. 4.  Niepodania danych osobowych uniemożliwi udział w Projekcie

 5. Dane osobowe mogą zostać powierzone Ministerstwu Sportu i Turystyki

 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują użytkownikowi strefy trenerskiej  i uczestnikom szkolenia następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że wyrażają nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na utrwalanie i zamieszczanie wizerunku, w celu w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (Instytut) szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich na stronie internetowej Instytutu i Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym na stronach internetowych portali społecznościowych Instytutu i Ministerstwa Sportu i Turystyki, materiałach promocyjnych i innych materiałach wydanych przez Instytut  i Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu realizacji zadań publicznych i statutowych Instytutu.

Wyrażają zgodę na łączenie swojego wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi.

Niniejsze zezwolenie (upoważnienie) obejmuje prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku utrwalonego na zdjęciu, przez Instytut i Ministerstwo, na wszelkich polach eksploatacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem jest Minister Sportu i Turystyki, mający siedzibę
w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorska 14.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email  kontakt@msport.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail  iod@msit.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji celowej na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.), dot. realizacji zadania związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenie kadr kultury fizycznej), oraz w szczególności w celu rozliczenia i kontroli wykonania ww. zadania przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przepisów prawa oraz w okresie wskazanym w Rzeczowym Wykazie Akt i innych przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów administratora.

Prawa podmiotów danych

Osobie, której dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), zwanym dalej „Rozporządzeniem” przysługuje prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;

• prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,

• w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;

• prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,

- ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia

• prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane osobowe zostały pozyskane od Zleceniobiorcy – Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie.

 

Zakres pozyskanych danych osobowych, to: imię i nazwisko, instytucja, stanowisko/pełniona funkcja, a także - w przypadku osób wchodzących w skład kadry szkoleniowej - informacja o wiedzy i doświadczeniu w zakresie prowadzonego szkolenia, dane zawarte w umowach, fakturach i rachunkach.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, polski organ nadzoru to:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w projekcie Akademii Trenerskiej. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania związanego
z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenie kadr kultury fizycznej).

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji w ramach czynności przetwarzania danych osobowych ujętych w niniejszej informacji.

 

Akademia Trenerska jest dofinansowana ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.