logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW STREFY TRENERSKIEJ I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ AT

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie i dalsze udostępnianie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania), w celu realizacji zadań statutowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególności w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  oraz w celach informacyjnych lub marketingowych, w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-982), przy ul. Trylogii 2/16.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) -RODO i dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL.

 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem w Projekcie Akademii Trenerskiej

 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa  w pkt. 4.  Niepodania danych osobowych uniemożliwi udział w Projekcie

 5. Dane osobowe mogą zostać  powierzone Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują użytkownikowi strefy trenerskiej  i uczestnikom szkolenia następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że wyrażają nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na utrwalanie i zamieszczanie wizerunku, w celu w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (Instytut)  szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich na stronie internetowej Instytutu  i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w tym na stronach internetowych portali społecznościowych Instytutu  i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, materiałach promocyjnych i innych materiałach wydanych przez Instytut  i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu realizacji zadań publicznych i statutowych Instytutu.

Wyrażają zgodę na łączenie swojego wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi.

Niniejsze zezwolenie (upoważnienie) obejmuje prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku utrwalonego na zdjęciu, przez Instytut i Ministerstwo, na wszelkich polach eksploatacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

1. Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14 (00-082). Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra z dnia 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2380) zapewnia Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, NIP 5262873602, REGON 140217142.

2. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@msport.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msport.gov.pl.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. a, c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2 (zwanego RODO).

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z udzieleniem przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotacji celowej na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), dot. realizacji zadania związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenia kadr kultury fizycznej), oraz w szczególności w celu rozliczenia i kontroli wykonania ww. zadania przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695) dotyczącej ww. zadania.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów prowadzącym postępowania kontrolne w zakresie zadania zleconego do realizacji, polegającego na prowadzeniu działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenia kadr kultury fizycznej), a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie dotyczącym ww. zadania.

6. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 4 powyżej oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych, wskazanych w przepisach o archiwizacji. 

7. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia danych po okresie, o którym mowa powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, której udzielenie warunkuje udział w projekcie Akademii Trenerskiej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zadania związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenie kadr kultury fizycznej).