logo

Głównym celem projektu jest stworzenie sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. Dzięki niej możliwe będzie uporządkowanie kwalifikacji trenerskich (dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie pokaże, jakiego rodzaju kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich, przypisanych do poszczególnych poziomów.  Pozwoli to m.in. na porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Dążymy do tego, aby system kwalifikacji funkcjonujących w sporcie był czytelny zarówno dla osób prowadzących zajęcia sportowe (trenerów i instruktorów), jak i dla pracodawców. Jako przedstawiciele sektora chcemy uporządkować nadawanie tytułów zawodowych w sporcie.

 

Od czasu opracowania SRKS system kwalifikacji w sektorze sportu stale się rozwija. Trwa proces opisywania i włączania kolejnych kwalifikacji do ZSK.

W 2020 r. z inicjatywy Instytutu Badań Edukacyjnych, w ramach wsparcia branż we wdrażaniu Sektorowych Ram Kwalifikacji i poszukiwania nowych sposobów wykorzystania SRK, Instytut Sportu – PIB wykonał projekt Sektorowej Mapy Kwalifikacji w Sporcie (SMKS) w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie (SRKS).

SMKS jest graficznym projektem, który wizualizuje pogrupowane w ramach obszarów funkcjonalnych oraz grup/dyscyplin sportu kwalifikacje i potencjalne kwalifikacje z uwzględnieniem progresji w danej grupie (wyznaczone przez poziomy SRKS/PRK) oraz identyfikuje zależności między nimi w oparciu o zdefiniowane zadania zawodowe i kompetencje wskazane w syntetycznych opisach. SMKS wskazuje również ścieżki rozwoju karier zawodowych i edukacyjnych w sektorze sportu.

Projekt SMKS ma charakter pilotażowy, stanowi dobry prototyp dla innych sektorów i odpowiedni punkt wyjścia do dalszych prac rozwojowych nad mapą i innych narzędzi ZSK.  

Zachęcamy do zapoznania się z SMKS jeśli:

  • masz potrzebę rozwijać się dwutorowo jako zawodnik i student lub zawodowo w sektorze sportu;
  • chcesz „odnaleźć się” na mapie i sprawdzić możliwe ścieżki dalszego rozwoju
  • chcesz ocenić gdzie jest luka kompetencyjna, opisać nową kwalifikację i zainicjować nową ścieżkę rozwoju

Dostęp do SMKS tutaj: