logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW STREFY TRENERSKIEJ I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ AT

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie i dalsze udostępnianie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania), w celu realizacji zadań statutowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególności w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Sportu i Turystyki oraz w celach informacyjnych lub marketingowych, w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-982), przy ul. Trylogii 2/16.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: Krzysztof Przygoda, Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju, e-mail: krzysztof.przygoda@insp.waw.pl, telefon: 22 569 99 00 (sekretariat), Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) -RODO i dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL.

 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem w Projekcie Akademii Trenerskiej

 5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa  w pkt. 4.  Niepodania danych osobowych uniemożliwi udział w Projekcie

 6. Dane osobowe mogą zostać  powierzone Ministerstwu Sportu i Turystyki.

 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują użytkownikowi strefy trenerskiej  i uczestnikom szkolenia następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

Użytkownicy strefy trenerskiej i uczestnicy szkoleń AT oświadczają, że wyrażają nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na utrwalanie i zamieszczanie wizerunku, w celu w związku z organizacją i prowadzeniem przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (Instytut)  szkoleń mających na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr sportowych i trenerskich na stronie internetowej Instytutu  i Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym na stronach internetowych portali społecznościowych Instytutu  i Ministerstwa Sportu i Turystyki, materiałach promocyjnych i innych materiałach wydanych przez Instytut  i Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu realizacji zadań publicznych i statutowych Instytutu.

Wyrażają zgodę na łączenie swojego wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi.

Niniejsze zezwolenie (upoważnienie) obejmuje prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku utrwalonego na zdjęciu, przez Instytut i Ministerstwo Sportu i Turystyki, na wszelkich polach eksploatacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych MSiT

1. Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14 (00-082). Obsługę Ministra Sportu i Turystyki na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2318) oraz zgodnie z § 1 załącznika do zarządzenia nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. poz. 926) zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, NIP 5262873602, REGON 140217142.

2. Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych:
adres e-mail: kontakt@msit.gov.pl.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sportu i Turystyki można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z udzieleniem przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji celowej na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), dot. realizacji zadania związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenia kadr kultury fizycznej), oraz w szczególności w celu rozliczenia i kontroli wykonania ww. zadania przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) dotyczącej ww. zadania.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów prowadzącym postępowania kontrolne w zakresie zadania zleconego do realizacji, polegającego na prowadzeniu działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenia kadr kultury fizycznej), a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie dotyczącym ww. zadania.

6. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 4 powyżej oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych, wskazanych w przepisach o archiwizacji.

7. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, której udzielenie warunkuje udział w projekcie Akademii Trenerskiej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niezbędne do prawidłowej realizacji zadania związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego (doskonalenie kadr kultury fizycznej).